2003-04 MCIRA Volleyball League Schedule
Phase #1 of Schedule - - - - Nov. 10 thru Jan. 13
                   
Day Date Time Court A   vs   B Div.
Monday 10-Nov-03 6:00 6 TDI/Goodrich 1 vs 2 Novartis #1 B1
Monday 10-Nov-03 6:00 5 Novartis #3 1 vs 2 Pfizer #2 B2
Monday 10-Nov-03 7:00 6 Honeywell 1 vs 2 Glaxo Smithkline B3
Tuesday 11-Nov-03 6:00 5 Novartis #4 3 vs 0 Cendant B1
Tuesday 11-Nov-03 6:00 6 Ayco 1 vs 2 EBS B3
Tuesday 11-Nov-03 7:00 5 PricewaterhouseCoopers 1 vs 2 Panalpina B2
Tuesday 11-Nov-03 7:00 6 BAH 2 vs 1 Ashland C2
Wednesday 12-Nov-03 6:00 6 Pfizer #3 0 vs 3 Reed C1
Wednesday 12-Nov-03 6:00 5 LPT 1 vs 2 Kraft C2
Wednesday 12-Nov-03 7:00 5 Innovex/Phoenix 0 vs 3 Champion Mortgage C1
Wednesday 12-Nov-03 7:00 6 ICMG 3 vs 0 MMH #2 B2
Thursday 13-Nov-03 6:00 5 Infinity Mortgage 3 vs 0 Novartis #5 C2
Thursday 13-Nov-03 6:00 4 Pfizer #5 2 vs 1 Tiffany #1 B3
Thursday 13-Nov-03 6:00 6 Siemens 3 vs 0 KPMG C1
Thursday 13-Nov-03 7:00 4 Abbott/MMH#1 2 vs 1 Novartis #2 B1
Thursday 13-Nov-03 7:00 5 Storis 0 vs 3 Howmet C1
Thursday 13-Nov-03 7:00 6 Tiffany #2 2 vs 1 Aeroflex/KDI C2
Day Date Time Court A   vs   B Div.
Monday 17-Nov-03 6:00 6 Novartis #2 0.5 vs 2.5 Cendant B1
Monday 17-Nov-03 6:00 5 Cadbury/Pfizer 0 vs 3 Tiffany #1 B3
Monday 17-Nov-03 7:00 6 Storis 3 vs 0 Innovex/Phoenix C1
Tuesday 18-Nov-03 6:00 5 ICMG 1 vs 2 Novartis #3 B2
Tuesday 18-Nov-03 6:00 6 Pfizer #5 3 vs 0 Honeywell B3
Tuesday 18-Nov-03 7:00 5 Pfizer #1 0 vs 3 MMH #2 B2
Tuesday 18-Nov-03 7:00 6 Kraft 3 vs 0 Tiffany #2 C2
Wednesday 19-Nov-03 6:00 6 Ayco 0 vs 3 Glaxo Smithkline B3
Wednesday 19-Nov-03 6:00 5 Howmet 2 vs 1 Siemens C1
Wednesday 19-Nov-03 7:00 5 Novartis #5 1 vs 2 Aeroflex/KDI C2
Wednesday 19-Nov-03 7:00 6 Novartis #1 3 vs 0 Novartis #4 B1
Thursday 20-Nov-03 6:00 4 Abbott/MMH#1 0 vs 3 TDI/Goodrich B1
Thursday 20-Nov-03 6:00 5 PricewaterhouseCoopers 2 vs 1 Pfizer #2 B2
Thursday 20-Nov-03 6:00 6 LPT 1 vs 2 BAH C2
Thursday 20-Nov-03 7:00 4 Reed 2 vs 1 KPMG C1
Thursday 20-Nov-03 7:00 5 Champion Mortgage 3 vs 0 Pfizer #3 C1
Thursday 20-Nov-03 7:00 6 Ashland 2 vs 1 Infinity Mortgage C2
Day Date Time Court A   vs   B Div.
Monday 24-Nov-03 6:00 6 PricewaterhouseCoopers 3 vs 0 ICMG B2
Monday 24-Nov-03 6:00 5 Ayco 0 vs 3 Pfizer #5 B3
Monday 24-Nov-03 7:00 6 Pfizer #1 0 vs 3 Novartis #3 B2
Tuesday 25-Nov-03 6:00 5 Panalpina 0 vs 3 Pfizer #2 B2
Tuesday 25-Nov-03 6:00 6 Siemens 3 vs 0 Storis C1
Tuesday 25-Nov-03 6:00 4 Reed 1 vs 2 Howmet C1
Tuesday 25-Nov-03 7:00 5 EBS 3 vs 0 Glaxo Smithkline B3
Tuesday 25-Nov-03 7:00 6 Cadbury/Pfizer 2 vs 1 Honeywell B3
Day Date Time Court A   vs   B Div.
Monday 1-Dec-03 6:00 6 Siemens 3 vs 0 Innovex/Phoenix C1
Monday 1-Dec-03 6:00 5 Pfizer #3 3 vs 0 KPMG C1
Monday 1-Dec-03 7:00 6 Champion Mortgage 0 vs 3 Howmet C1
Tuesday 2-Dec-03 6:00 5 Novartis #2 2 vs 1 Novartis #1 B1
Tuesday 2-Dec-03 6:00 6 Tiffany #2 3 vs 0 BAH C2
Tuesday 2-Dec-03 7:00 6 LPT 3 vs 0 Novartis #5 C2
Tuesday 2-Dec-03 7:00 5 Storis 1 vs 2 Reed C1
Wednesday 3-Dec-03 6:00 6 Pfizer #1 0 vs 3 PricewaterhouseCoopers B2
Wednesday 3-Dec-03 6:00 5 Infinity Mortgage 1 vs 2 Aeroflex/KDI C2
Wednesday 3-Dec-03 7:00 5 Ashland 2 vs 1 Kraft C2
Wednesday 3-Dec-03 7:00 6 MMH #2 2 vs 1 Novartis #3 B2
Thursday 4-Dec-03 6:00 4 Panalpina 1 vs 2 ICMG B2
Thursday 4-Dec-03 6:00 5 Cadbury/Pfizer 3 vs 0 Ayco B3
Thursday 4-Dec-03 6:00 6 TDI/Goodrich 3 vs 0 Novartis #4 B1
Thursday 4-Dec-03 7:00 4 Cendant 0 vs 3 Abbott/MMH#1 B1
Thursday 4-Dec-03 7:00 5 Tiffany #1 3 vs 0 Honeywell B3
Thursday 4-Dec-03 7:00 6 EBS 0 vs 3 Pfizer #5 B3
Day Date Time Court A   vs   B Div.
Monday 8-Dec-03 6:00 6 BAH 0 vs 3 Aeroflex/KDI C2
Monday 8-Dec-03 6:00 5 Novartis #5 0 vs 3 Tiffany #2 C2
Monday 8-Dec-03 7:00 6 Ashland 1 vs 2 LPT C2
Tuesday 9-Dec-03 6:00 5 Glaxo Smithkline 0 vs 3 Pfizer #5 B3
Tuesday 9-Dec-03 6:00 6 TDI/Goodrich 3 vs 0 Novartis #2 B1
Tuesday 9-Dec-03 7:00 6 Howmet 3 vs 0 Pfizer #3 C1
Tuesday 9-Dec-03 7:00 5 Tiffany #1 3 vs 0 Ayco B3
Wednesday 10-Dec-03 6:00 6 Innovex/Phoenix 1 vs 2 KPMG C1
Wednesday 10-Dec-03 6:00 5 EBS 2 vs 1 Cadbury/Pfizer B3
Wednesday 10-Dec-03 7:00 5 MMH #2 2 vs 1 PricewaterhouseCoopers B2
Wednesday 10-Dec-03 7:00 6 Reed 3 vs 0 Siemens C1
Thursday 11-Dec-03 6:00 6 Champion Mortgage 3 vs 0 Storis C1
Thursday 11-Dec-03 6:00 4 Novartis #1 0 vs 3 Cendant B1
Thursday 11-Dec-03 6:00 5 Abbott/MMH#1 3 vs 0 Novartis #4 B1
Thursday 11-Dec-03 7:00 6 Kraft 2 vs 1 Infinity Mortgage C2
Thursday 11-Dec-03 7:00 4 Pfizer #2 2 vs 1 ICMG B2
Thursday 11-Dec-03 7:00 5 Panalpina 0 vs 3 Pfizer #1 B2
Day Date Time Court A   vs   B Div.
Monday 15-Dec-03 6:00 5 LPT 1 vs 2 Infinity Mortgage C2
Monday 15-Dec-03 6:00 6 Tiffany #1 1 vs 2 EBS B3
Monday 15-Dec-03 7:00 6 Pfizer #2 0 vs 3 Pfizer #1 B2
Tuesday 16-Dec-03 6:00 5 Reed 3 vs 0 Innovex/Phoenix C1
Tuesday 16-Dec-03 6:00 6 Howmet 3 vs 0 KPMG C1
Tuesday 16-Dec-03 7:00 5 Siemens 0 vs 3 Champion Mortgage C1
Tuesday 16-Dec-03 7:00 6 Cendant 0 vs 3 TDI/Goodrich B1
Wednesday 17-Dec-03 6:00 6 Novartis #4 2 vs 1 Novartis #2 B1
Wednesday 17-Dec-03 6:00 5 Storis 3 vs 0 Pfizer #3 C1
Wednesday 17-Dec-03 7:00 5 Novartis #5 2 vs 1 BAH C2
Wednesday 17-Dec-03 7:00 6 MMH #2 2 vs 1 Panalpina B2
Thursday 18-Dec-03 6:00 4 Honeywell 2 vs 1 Ayco B3
Thursday 18-Dec-03 6:00 5 Tiffany #2 3 vs 0 Ashland C2
Thursday 18-Dec-03 6:00 6 Kraft 1 vs 2 Aeroflex/KDI C2
Thursday 18-Dec-03 7:00 4 Glaxo Smithkline 2 vs 1 Cadbury/Pfizer B3
Thursday 18-Dec-03 7:00 6 Abbott/MMH#1 1 vs 2 Novartis #1 B1
Thursday 18-Dec-03 7:00 5 Novartis #3 0 vs 3 PricewaterhouseCoopers B2
Day Date Time Court A   vs   B Div.
Monday 5-Jan-04 6:00 6 Champion Mortgage 0 vs 3 Reed C1
Monday 5-Jan-04 6:00 5 KPMG 1 vs 2 Storis C1
Monday 5-Jan-04 7:00 6 BAH 0 vs 3 Kraft C2
Tuesday 6-Jan-04 6:00 5 ICMG 2 vs 1 Pfizer #1 B2
Tuesday 6-Jan-04 6:00 6 Glaxo Smithkline 0 vs 3 Tiffany #1 B3
Tuesday 6-Jan-04 7:00 5 Pfizer #5 2 vs 1 Cadbury/Pfizer B3
Tuesday 6-Jan-04 7:00 6 Infinity Mortgage 1 vs 2 Tiffany #2 C2
Wednesday 7-Jan-04 6:00 6 Novartis #3 0 vs 3 Panalpina B2
Wednesday 7-Jan-04 6:00 5 Ashland 1 vs 2 Novartis #5 C2
Wednesday 7-Jan-04 7:00 5 Aeroflex/KDI 0 vs 3 LPT C2
Wednesday 7-Jan-04 7:00 6 Pfizer #2 2 vs 1 MMH #2 B2
Thursday 8-Jan-04 6:00 4 Honeywell 0 vs 3 EBS B3
Thursday 8-Jan-04 6:00 6 Innovex/Phoenix 0 vs 3 Howmet C1
Thursday 8-Jan-04 6:00 5 Abbott/MMH#1 3 vs 0 Novartis #2 B1
Thursday 8-Jan-04 7:00 6 Pfizer #3 0 vs 3 Siemens C1
Thursday 8-Jan-04 7:00 4 TDI/Goodrich 3 vs 0 Novartis #1 B1
Thursday 8-Jan-04 7:00 5 Novartis #4 2 vs 1 Cendant B1
Day Date Time Court A   vs   B Div.
Monday 12-Jan-04 6:00 6 Aeroflex/KDI 1 vs 2 Ashland C2
Monday 12-Jan-04 6:00 5 Tiffany #2 3 vs 0 LPT C2
Monday 12-Jan-04 7:00 6 BAH 1 vs 2 Infinity Mortgage C2
Tuesday 13-Jan-04 6:00 5 Novartis #5 0 vs 3 Kraft C2
Tuesday 13-Jan-04 6:00 6 KPMG 0 vs 3 Champion Mortgage C1
Tuesday 13-Jan-04 7:00 5 Innovex/Phoenix 2 vs 1 Pfizer #3 C1


Last Updated on 11/4/03
By Fred P. Fusco